top of page
Hlavná ulica
Od Uhlísk po šenk

Do polovice 19. storočia bola súvislá zástavba Vajnor len na Hlavnej ulici - na mieste dnešného stredu Roľníckej ulice; medzi kaplnkou Sv. Jána a krížom naproti súčasnej Kúkoľovej ulici. 
Do 30. rokov 20. storočia boli na Hlavnej ulici bariny, v ktorých sa kúpali husi.
Kronikár Vojtech Fekete uvádza: "Vajnory začínajú rokom 1934 patriť medzi upravenejšie obce, pretože sa konečne prikračuje k likvidácii zbývajúcich barín na Hlavnej ulici, kde sa dokončuje celá úprava cesty a okolo nej sa vysádza lipová aleja s malou ohradou." 
Dominantou a spoločenským centrom sa stala budova Potravného družstva. Až do konca 80. rokov sa priestranstve pred "družstvom" rozkladali kolotoče, stavali šiatre cirkusov, odohrávali sa hody, vinobrania...  

Od šenku po Koncové
Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page